Image
Top
Navigatie
1 december 2019

471F9687-500A-4B73-85A7-F961980E1580

O Fryske grûn

Klink dan en daverje, fier yn it rûn, dyn âlde eare, O Fryske grûn! Een hanger in de vorm van een gestileerd pompeblêd met daarin echte Fryske aarde (de aarde komt van Reaklif), vermengd met epoxy. Zo draag je het heitelân altijd met je mee!

Klink dan en daverje, fier yn it rûn, dyn âlde eare, O Fryske grûn! In hanger yn é foarm fan in abstraheard pompeblêdsje mei echte Fryske grûn (de grûn komt fan Reaklif), mei epoxy der troch hinne. Sa hast it heitelân altyd by dy!

Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten werken. Wij gaan er vanuit dat je dat oke vindt. Je hoeft alleen maar op Accepteren te klikken.